http://www.przedszkole_rogow.ecom.net.pl/
Przedszkole rogowPrzedszkole rogow

Konwencja o Prawach Dziecka

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło jednomyślnie  Konwencję o Prawach Dziecka. Weszła ona w życie  2 września 1990r z chwilą  ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo. Polska była inicjatorem Konwencji i przystąpiła  do niej jako jedno z pierwszych państw.Konwencja  ustanawia  status dziecka  oparty na następujących założeniach:

-      dziecko jest samodzielnym  podmiotem. Ze względu na swoją  niedojrzałość psychiczną  i fizyczną  wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej


-    rodzina jest najlepszym  środowiskiem wychowania dziecka;


-      państwo ma wspierać rodzinę  a nie wyręczać  ją w jej funkcjachTworząc system ochrony dziecka  kierowano się  następującymi zasadami:

-     zasada dobra dziecka – oznacza , że wszystkie działania podejmowane są wnajlepiej pojętym  interesie dziecka


-      zasada równości- oznacza, że wszystkie  dzieci  niezależnie od ich cech( koloru skóry, płci, narodowości) mają być równe wobec prawa


-    zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców- dotyczy ona odpowiedzialności za  rozwój i wychowanie


-     zasada  pomocy państwa- dotyczy ona pomocy państwa w zabezpieczeniu odpowiednich  warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny

Postanowienia Konwencji dotyczą  dziecka urodzonego , które nie ukończyło 18 roku życia.

Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje prawa:

Ø       osobiste

Ø       socjalne

Ø       kulturalne

Prawa wolności osobiste:
prawo do tożsamości (nazwisko,imię, obywatelstwo) ,prawo do życia i rozwoju, prawo doswobody myśli, sumienia i wyznania ; prawo do wyrażania własnych poglądów ,prawo do  wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi ; prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku , nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
Prawa socjalne:
prawo do odpowiedniego standardu życia ; prawo do ochrony zdrowia; prawo do zabezpieczenia socjalnego; prawo do wypoczynku i czasu wolnego ;
Prawa kulturalne:
prawo do nauki ; prawo do korzystania z dóbr kultury ; prawo do informacji ;prawo do znajomości swoich praw.